Privacy

De Kampeerbond / privacybeleid
 
Dit privacybeleid is van toepassing op alle websites van De Kampeerbond en haar toegankelijke website www.kampeerbond.nl . Door de websites van De Kampeerbond te gebruiken accepteert u de voorwaarden van dit privacybeleid en bent u zich er van bewust dat dit beleid aan verandering onderhevig is. Bij een conflict tussen onze Algemene Voorwaarden en onderhavig privacy beleid, genieten de Algemene Voorwaarden voorrang. Door een bedrijfsvermelding te plaatsen, informatie beschikbaar te stellen, of anderszins gebruik te maken van de diensten van De Kampeerbond of geeft u uitdrukkelijk en zonder voorbehoud toestemming aan De Kampeerbond en aan diens medewerkers om uw persoonsgegevens te gebruiken, op te slaan en te bewaren op haar Servers.
 
Onder persoonsgegevens wordt verstaan: 
 
e-mail adres en adres, aanmeldingsinformatie, statistieken op page views en verkeer van en naar De Kampeerbond, advertentiegegevens (via cookies), 
IP-adres en standard web-log informatie. De Kampeerbond gebruikt voormelde gegevens slechts indien en voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de dienstverlening van De Kampeerbond, waarvoor de persoonsgegevens door De Kampeerbond worden verkregen en verwerkt. Hieronder wordt mede verstaan het realiseren van marketing en het onderhouden van de klantrelatie, alsmede het oplossen van (juridische) problemen/geschillen, de handhaving van het eigen beleid en het verbeteren van De Kampeerbond. 
 
De verstrekte persoonsgegevens worden zonder uw uitdrukkelijke toestemming niet aan derden verstrekt voor commerciële doeleinden. Voorts is het uitdrukkelijk verboden om gegevens van onze gebruikers te verzamelen danwel SPAM onder onze gebruikers te verspreiden.
 
Onder (mijn dashboard, wanneer u bent ingelogd) kunt u uw persoonlijke gegevens inzien, wijzigen of verwijderen. Voor gedetailleerdere informatie kunt u contact opnemen met de klantenservice (info@kampeerbond.nl ). Door een bedrijfsvermelding te plaatsen stemt u tevens in met het ontvangen van informatie van De Kampeerbond, tenzij u De Kampeerbond te kennen geeft daartegen bezwaar te hebben. 
 
De Kampeerbond neemt de redelijkerwijs mogelijke technische en organisatorische maatregelen ten behoeve van de beveiliging van haar netwerken en de in haar bezit zijnde persoonsgegevens rekening houdend met de aard van de risico's, de stand van de techniek en de kosten van implementatie van deze maatregelen. U vindt altijd de meeste recente versie van ons privacybeleid op onze website www.kampeerbond.nl